Automobilių stiklų tamsinimas

Langų tamsinimas

Leidimų naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, išdavimo instrukcijoje (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304334&p_query=&p_tr2=) nustatyta, kad leidimas tamsinti priekinį ir priekinius šoninius stiklus išduodamas: valstybės institucijoms ar įstaigoms naudoti jų patikėjimo teise valdomas ar nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais naudojamas kelių
transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina ir kurios yra naudojamos, Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo
Pirmininko ir jo pavaduotojų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko bei ministrų, teisės aktais nustatytai operatyvinei veiklai vykdyti, teisės aktų nustatyta tvarka konvojuoti, eskortuoti ir lydėti, Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuraturos ir joms pavaldžių institucijų, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos šių institucijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pavestoms funkcijoms visuomenės saugumo ar viešosios tvarkos užtikrinimo ir ikiteisminio tyrimo srityse atlikti.

Privatiems juridiniams asmenims naudoti jų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomas ar nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais naudojamas kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, teisės aktais nustastyta tvarka įregistruotai inkasavimo veiklai vykdyti. Fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka paskirtos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, naudoti jų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomas ar nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais naudojamas kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina. Kitiems asmenims tokie leidimai neišduodami.

Kiek procentų galima tamsinti automobilio langus?

Kelių eismo taisyklėse yra numatyta, kad eisme dalyvauti leidžiama tik techniškai tvarkingoms transporto priemonėms, atitinkančioms Susisiekimo ministerijos arba Žemės ūkio ministerijos nustatytus techninius reikalavimus. Pažeidus šį reikalavimą, transporto priemonės vairuotojas traukiamas atsakomybėn pagal LR ATPK 123 str. 1 dalį (Transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimas).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, leidimus fiziniams asmenims tamsinti automobilių priekinius šoninius bei priekinių durų stiklus, patenkančius į vairuotojo matomumo lauką į priekį 180 laipsnių kampu išduoda Lietuvos kelių policijos tarnyba (Giraitės g. 3, Vilnius).

Techniniuose reikalavimuose nurodyta, kad automobilių stiklų, patenkančių į priekinį vairuotojo matomumo lauką, šviesos laidumas negali būti mažesnis nei 75 proc. priekinio stiklo ir 70 proc. priekinių šoninių stiklų. Todėl keliuose negalės pasirodyti automobiliai tamsesniais priekiniais šoniniais langais nei anksčiau, tiesiog nuo šiol plėvelės yra pripažįstamos kaip dar viena teisėta priemonė mašinų stiklams tamsinti.